0
09917316032
محتوای آزمون های روانشاختی
differentiated-تمایز یافتگی

پرسشنامه تمایز یافتگی (تفکیک خویشتن) dsi

تمایزیافتگی تمایزیافتگی خود عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی خانواده. این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌بینانه راجع به موضوعات عاطفی در خانواده است. تمایزیافتگی شامل نوعی ...