0
09917316032
differentiated-تمایز یافتگی

پرسشنامه تمایز یافتگی (تفکیک خویشتن) dsi

تمایزیافتگی تمایزیافتگی خود عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی خانواده. این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌بینانه راجع به موضوعات عاطفی در خانواده است. تمایزیافتگی شامل نوعی ...
فاقد تصویر شاخص

پرسشنامه سناریوهای زندگی ( RMSQ)

سناریو های زندگی نظریه «پیش نویس زندگی» یا همان سناریو ها یا داستان زندگی  توســـط برخی نظریه پردازان تحلیل رفتار متقابل که مهمترین آنها برن، ارنست،کارپمن و اشتاینر هستند پایه ریزی شد و بعدها توسط سایر نظریه پردازان دیگر این ...