کارگاه عمومی تمایز یافتگی (پاکسازی خویشتن در مسیر خانواده سالم)

Differentiation workshop (self-cleansing in the way of a healthy family)

خود تمایز یافتگی( تفکیک خویشتن):

به طور قطع درک مفهوم تمایز یافتگی یکی از نیاز های ضروری بشر امروزی است که در ادامه به آن می پردازیم .

در این دوره دکتر اسماعیل موسوی ـخانواده درمانگر سیستمی ـ به خوبی توانسته است مفهوم تمایز یافتگی را که یکی از مفاهیم علمی در نظریه خانواده درمانی است ، به زبان عامیانه و ساده برای عموم تشریح نماید.

بوئن مفهوم “ توده نامتمایز من خانواده ” را که برگرفته از مفاهیم روان کاوی است، برای توضیح مفهوم « به هم چسبیدگی» عاطفی خانواده ابداع کرد؛ وضعیتی که در آن «نوعی وحدت عاطفی مشترک در تمام سطوح وجود دارد». گاه نزدیکی عاطفی به قدری شدید است که اعضای خانواده احساس می کنند از احساسات، افکار، تخیل ها و رویاهای یکدیگر باخبرند؛ که البته این صمیمت می تواند به حالت ناخوشایند نزدیکی مفرط و در نهایت طرد متقابل بین دو عضو ختم شود ( گلدنبرگ ، برواتی ۱۳۸۸)

بوئن، مفهومی را که در آغاز، به زبان روانکاوی، «توده نامتمایز من خانواده» نامید، بعدها به زبان نظریه ی سیستم ها تحت عنوان “امتزاج – تفکیک” تعریف کرد. هر دو اصطلاح موید این مطلب است که پختگی و تحقق فرد، نیازمند آن است که او از دلبستگی های عاطفی حل نشده ی خانواده ی اصلی اش رهایی یابد.

خویشتن مستحکم: کسانی که مفهوم نیرومندی از خویشتن در اختیار دارند. عقاید محکم و باورهای کاملاً مشخص را مطرح می سازند. چنین شخصیت هایی «خویشتن مستحکم» را به نمایش می گذارند.( گلدنبرگ ، برواتی ۱۳۸۲) .آن ها  می توانند جهت زندگی خویش را انتخاب کنند و در موقعیت های شدید عاطفی که در بسیاری از افراد منجر به بروز رفتار های غیر اردای و گرفتن تصمیمات نا فرجام می شود ، کنترل خود را از دست ندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم گیری کنند. افراد با تمایز یافتگی بالا به هیجات خود آگاهی دارند و قادر به سنجش متفکرانه موقعیت هستند . این افراد توانایی رشد “خود مستقل  Atonouma Self” را در روابط صمیمی دارند و می توانند در روابط عمیق ، آرامش و راحتی خود را حفظ کنند . بنابر این از هم جوشی عاطفی fusion  و یا جدایی عاطفی  emotional cutoff برای تعدیل نقش های درونی خود اجتناب می کنند.

افراد تمایز یافته لزومی نمی بینند که از لحاظ عاطفی از دیگران جدا شوند. این گونه افراد هویت مستحکمی دارند . افرادی که به خوبی به خودتمایز یافتگی رسیده اند  ذاتا خود رهبرند . افکار و احساسات خاص خود را دارند و اجباری در وقف دادن خود با انتظارات دیگران ندارند. افراد تمایز یافته تحت شرایط استرس آور ، منعطف ، منطبق با شرایط هستند نه به این دلیل که آن ها ذاتا باهوش هستند بلکه به این دلیل که این افراد تحت شرایط استرس زا ، قابلیت مدیریت هیجانات و انگیختگی خویش را بدست می گیرند. در نتیجه آن ها منابع شناختی غنی در دست دارند که به آن ها اجازه می دهد پاسخ های منطقی قابل انعطافی به شرایط زندگی بدهند ( نجفلویی ، ۱۳۸۵) .

شخص تمایز یافته قادر است میان فکر کردن و احساس کردن ، توازن برقرار کند : مستعد هیجان و خود انگیختگی قوی ، اما همچنین دارای توانایی مقاومت در مقابل کشش تکانه های هیجانی ناشی می شود. .در مقابل افراد تمایز یافته قادرند بر موضوعات موضع بگیرند چون آن ها قادرند راجع به چیز ها فکر کنند ، مشخص کنند به چه چیزی اعتقاد داند و سپس بر اساس آن باور ها عمل کنند.گوئرین تمایز را به عنوان فرایند آزاد سازی نسبی خود از هرج و مرج های هیجانی خانواده تعریف می کند. آزاد شدن ، مستلزم تحلیل نقش خویشتن به عنوان شرکت کننده ا ی فعال در نظام روابط است. به جای سرزنش دیگران در عوض خود ( گوئرین ، فی Fay ، باردن  Burden و کائوتو ، ۱۹۸۷) . گوئرین از مفهوم سطح انطباقی کارکرد برای توصیف توانایی واقع بین ماندن و منطقی رفتار کردن در مواجهه با فشار تحریک پذیری استفاده می کند.( نیکولز و شواتز ، دهستانی  ۱۳۸۷)

شبه خویشتن نامتمایز: این افرادهویت تعریف شده ای ندارند . در تنش ها و مسائل بین فردی موجود ، همراه با موج عاطفی خانواده حرکت می کنند و در نتیجه اضطراب مزمن بالایی را تجربه می کنند و مستعد مشکلات روانشناختی و بروز نشانه های بیماری هستند. افراد کمتر تمایز یافته یا به هم جوشی با دیگران متمایل اند و به این ترتیب  با جدایی از افراد مهم زندگی از پا در می آیند و یا به جدایی عاطفی تن می دهند  و بنابراین هنگام مواجه شدن با صمیمیت عاطفی ، واکنش اضطرابی نشان می دهند.( اسکوورن و دندی ، ۲۰۰۴،نجفلویی ، ۱۳۸۵)

افراد تمایز نیافته در برابر واکنش عاطفی دیگران واکنش عاطفی نشان می دهند  ، بخش عمده انرژیشان را صرف تجربه ، بیان و تشدید عواطفشان می کنند. زمانی که تجربه های درونی یا تعاملات بین فردی بسیار تنش زا باشد ، افراد تمایز نایافته روی هم رفته در روابط صمیمانه با دیگران مستحیل یا آمیخته می شوند. این افراد از نظر عاطفی به دیگران وابسته اند و به دشواری می توانند برای خودشان فکر یا احساس و عمل کنند.( نجفلویی ، ۱۳۸۵)

این افراد عقل و عاطفه شان چنان در هم آمیخته است که زندگی شان تحت اختیار احساسات اطرافیانش قرار دارد. آن ها به خاطر آن که اشخاص ترسو و به لحاظ عاطفی نیازمند هستند، فردیت خود را فدای کسب اطمینان از سوی دیگران می کنند. به نظر بوئن آن ها نوعی شبه خوشتن نامتمایز را نشان می دهند. چون شخصیتشان چیزی نیست مگر عقاید و ارزشهای تعلق به دیگران.( گلدنبرگ ، برواتی ۱۳۸۲) . افراد تمایز نیافته راحت تر هیجان زده می شوند . زندگی آن ها تحت تاثیر واکنش نشان دادن به اطرافیان است . در مقابل افراد تمایز نیافته ، معمولا بطور شتاب زده ، با فرمانبرداری یا نافرمانی نسب به سایر افراد واکنش نشان می دهند. آن ها حفظ خودمختاری خود را مشکل می یابند، بویژه حول موضوعات اضطرابی . وقتی از آن ها می پرسند چه فکر می کنند ، چیزی را که احساس می کنند ، بیان می نمایند ، وقتی می پرسید چه اعتقادی دارند ، آنچه را شنیده اند ، باز گو می کنند ، آن ها یا با هر چیزی که شما می گویید موافق اند ، یا بر سر همه چیز بحث می کنند( نیکولز ، شواتز ، دهستانی ، ۱۳۸۷).

زن و مردی که سطح تمایز یافتگی پایینی داشته باشند زمانی که ازدواج می کنند ، انتظار می رود بلوغ عاطفی کمتری را دارا و ظرفیت محدود برای صمیمیت و یکی شدن داشته باشند. این مسئله نیازمند این می شود که هر دو نفر برای پایداری ازدواجشان رشد و خود رهبری شان را قربانی ازدواج کنند. در مقابل در نظام های زناشویی تمایز یافته ، همسران به یکدیگر اجازه می دهند که نقشی نرمش پذیر تر ، رابطه ای صمیمانه تر داشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش های عاطفی  کمتری را تجربه کنند. به سخن دیگر برای این که مشکلات کمتری داشته باشند در پاسخ به عواطف دیگران آرامش خود را حفظ کنند. ( بوئن  ۱۹۸۸، نجفلویی ۱۳۸۵)

 

سطوح تمایز یافتگی

سطح پایه : تمایز یافتگی به دوسطح اشاره می کند که فرد باید آن ها را کسب کند. سطح پایه و سطح عملکردی. سطح پایه به سطح کلی تمایز یافتگی اشاره دارد و باعث ثبات داشتن در موقعیت ها می شود، اما سطح عملکردی ، سطح تمایز یافتگی را نشان می دهد که فرد در اینجا و اکنون عمل می کند و ممکن است برحسب شرایط متفاوت باشد. موقعیت یا روابط خاصی ممکن است موجب عملکرد فرد با سطح بالا یا سطح پایین تمایز یافتگی شود که در مقایسه باسطح پایه تمایز یافتگی فرد متفاوت است. سطح پایه تمایز یافتگی با موقعیت ها در فرد شکل می دهد. سطح پایه تمایزیافتگی بطور معنا دار در بزرگسالان تغییر نمی کند اما سطح عملکردی امکان تغییر دارد.( والش و هاریگان۲۰۰۳ ، مردانه ۱۳۹۲)

سطح عملکرد در تمایزیافتگی اشاره به تغییر در درجه هم آمیختگی میان سیستم عاطفی و عقلانی دارد که بر تغییر در سطح تجربه اضطراب فرد بنا شده است . برای نمونه شخصی که اضطراب زیادی دارد ، احتمال دارد که تغییری در جهت ادغام شدن تفکر عقلانی و عاطفی رخ دهد . تغییر در سطح عملکردی که سطح پایین تری از اساس تمایز یافتگی دارد فراوانتر می باشد. سطح عملکردی ممکن است به عنوان خود کاذب توصیف شود( اکرز و وودی ۲۰۰۳، مردانه ۱۳۹۳)

خصوصیات افراد تمایز یافته :

بطور کلی بوئن و کر درباره ضرورت خودتمایزیافته موارد زیر را بیان کردند:

 1. آن ها هدف مدار و اخلاق مدار هستند.
 2. کنترل درونی دارند .( هدایت درونی )
 3. همیشه مطمئن از باورها و اعتقاداتشان هستند.
 4. احترام به هویت دیگران بدون انتقاد یا واکنش عاطفی دارند.( پذیرش بدون قید و شرط دیگران)
 5. آن ها درگیر تلاش برای تغییر دیگران نمی شوند.
 6. قادرند تا مسئولیت خود را بپذیرند و از مسئولیت اضافی دیگران اجتناب می کنند.
 7. ذهن خود را در گیر سلسه مراتب نمی کنند.
 8. قادرند تا بالاترین استرس های خود را تطبیق دهند ، بدون این که نشانه های آسیب را در خود رشد دهند.
 9. داشتن ظرفیت درون نگری ، رغبت و توانایی شناخت ، مکاشفه احساسات خود و برقراری ارتباط با تجربه های مناسب و اثر بخش را دارند.
 10. توانایی تحمل رنج و ناراحتی برای رشد را دارند.
 11. داشتن احساس هماهنگی و یکپارچگی شخصیتی را دارند.
 12. کمک به افراد برای شناخت نقاط قوت خود و دیگران و تمرگز بر این نقاط را دارند.
 13. تواناییی به تاخیر انداختن لذت را دارند( فیشر ۲۰۰۶، احمد پور خرمی ۱۳۹۴)

خصوصیات افراد تمایز نیافته

 1. فرد تمایز نیافته بیشتر متاثر از ویژگی های خود ساختگی است.
 2. این افراد توانایی کمی برای تحمل اضطراب مزمن در روابط سیستمی را دارا هستند و درصدد این هستند تا از طریق آمیختگی با دیگران و یا گسلش عاطفی مانع اضطراب شوند.
 3. افراد تمایز نیافته بویژه در موقعیت های استرس زا قادر نیستند بین حقیقت و درستی تمایز قایل شوند و به احتمال زیاد تصمیماتی را بر مبنای آن چه که احساس می کنند درست است ، می گیرند.
 4. ارزیابی غیر واقع بینانه از خود دارند.
 5. توانایی آگاه بودن از احساسات و بیان آن ها مختل است.
 6. فرد برای بر عهده گرفتن مسولیت بهزیستی و رفاه دیگران احساس اجبار می کند.
 7. فرد انتظار دارد که دیگران مسئولیت رفاه و بهزیستی او را بر عهده بگیرند. ( احمد پور خرمی ۱۳۹۴)

معرفی دورهنمایش رایگان

تعریف تمایز یافتگی

42دقیقه

نقش ها و حقوق چند گانه در خانواده

40دقیقه

جلسه دوم

01:43ساعت

جلسه سوم

01:44ساعت

جلسه چهارم شرح کاملی بر 4 استقلال

01:47ساعت
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کارگاه عمومی تمایز یافتگی (پاکسازی خویشتن در مسیر خانواده سالم)”
سرمایه گذاری :

تومان500,000

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش مقدماتی
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹تعداد بازدید: 5461
قوانین و مزایای استفاده
 • دسترسی به فایل محصول به مدت 60 روز
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • فروش فقط از طریق سایت مرکز توسعه خانواده درمانگران سیستماتیک
سرمایه گذاری :

تومان500,000

تعداد